NIEUWS juni 2017

Essure stopt per 1 jul 2017

Het goede bericht dat Bayer (om commerciële redenen) heeft besloten te stoppen met de verkoop en de distributie van Essure heeft ook de matjesslachtoffers bereikt. Wij zijn ENORM blij voor de groep Essure-slachtoffers!
Voor hen is dit bericht het mooiste bericht dat ze sinds hun ingreep hebben gehoord. Blijk van erkenning. Opluchting alom!

En de NVOG? Die “raadt sterilisatie met Essure vooralsnog niet af”. Onbegrijpelijk …

Wanneer zullen de fabrikanten van de matjes (mesh) stoppen? Ook snel? Wij hopen het van harte!
De matjes-gedupeerden vinden dat het zo langzamerhand ook wel afgelopen mag zijn met het “dweilen met de kraan open” m.b.t. het plaatsen en (al dan niet succesvol) weer verwijderen van mesh. Hun wens is dat men eerst gaat kijken naar oplossingen vóór er nòg meer polypropylene matjes mensenlijven in gaan…

Tot het zover is juichen we mee met de Essure-slachtoffers. Jullie hebben het voor elkaar!
HOERA!!

NIEUWS mei 2017

1 mei 2017 Mesh Awareness Day

Op 1 mei – op onze dag van de Arbeid – is het voortaan wereldwijd ook Mesh Awareness Day.

Met deze dag wordt aandacht gevraagd voor honderdduizenden mensen in ik weet niet hoeveel landen, die niet meer kùnnen werken, omdat ze invalide zijn geworden door een polypropyleen matje in hun lijf.
Vaak zijn ze door hun arts van tevoren niet of nauwelijks geïnformeerd over de risico’s en complicaties die kunnen optreden wanneer je zo’n mesh geïmplanteerd krijgt, en over het feit dat op de lange termijn helemaal nog niet bekend is wat mesh verder nog kan veroorzaken.

“Awareness” is hard nodig t.b.v. alle matjesslachtoffers over de hele wereld die zich elke ochtend weer bij elkaar rapen om aan een nieuwe dag te kunnen (moeten) beginnen. Deze mensen lopen dagelijks “op hun tandvlees”, Ze kùnnen eigenlijk niet meer, maar ze moeten dóór omdat ze (soms nog jonge) kinderen hebben, en (als ze geluk hebben nog) een partner.

Als je pech hebt kun je gedurende je leven zómaar een levens(kwaliteit)bedreigende ziekte krijgen. Wanneer je omgeving met je meeleeft verzacht dat de pijn enigszins en voel je je gesteund.
Een mesh HOEF je niet te krijgen. Er zijn andere doeltreffende methoden. Alle ellende had er helemaal niet hoeven zijn…. Veel mensen kregen er tòch een, omdat de arts het “nodig” vond.
Van hun omgeving ontvangen matjesslachtoffers doorgaans weinig medeleven, omdat niemand zich er van bewust lijkt hoe ernstig zij er aan toe zijn….. Ook de doktoren, de farmaceuten, de verzekeraars en de meeste politici beseffen niet dat stoppen met het implanteren van matjes misschien weleens de beste stap zou kunnen zijn. Er zijn wereldwijd echt VEEL teveel gedupeerden te betreuren! Daarbij kosten al die heroperaties, pijnbestrijdingsmethoden, pillen, revalidatietrajecten, fysiotherapiesessies en scheidingen niet alleen de getroffenen, maar ook de maatschappij, een fortuin!
Als iets niet meer màg, dan is de weg vrij om andere methoden te bedenken. Nu wordt er alleen maar voortgeborduurd op iets dat ervoor kan blijven zorgen dat mensenlevens worden verwoest 🙁.

l’Histoire se répète: vroeger Softenon en DES, nu de matjes. Laten we liever de matjesslachtoffers helpen dan er nieuwe bijmaken.

1 Mei Mesh Awareness Day.
Misschien zorgt de aandacht wereldwijd voor een mesh-vrije toekomst. Dat zou geweldig zijn voor alle slachtoffers. Iets om zich aan vast te houden!
En dan is er mogelijk ook meer tijd over voor de artsen om te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor herstel voor de getroffenen.

NIEUWS april 2017

M.J. van Rijn beantwoordt Kamervragen van Renkse Leijten en Henk van Gerven

Op 20 april kwam het verwachte antwoord van M.J. van Rijn op de Kamervragen van leden van de SP:

Datum  20 april 2017
Betreft  Kamervragen

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over het bericht dat veertig Nederlanders de Amerikaanse fabrikant van Bekkenbodem- en liesbreukmatjes Johnson en Johnson voor de rechter dagen wegens blijvende schade (2017Z03596).

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
drs. M.J. van Rijn

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Leijten en Van Gerven (beiden SP) over het bericht dat veertig Nederlanders de Amerikaanse fabrikant van Bekkenbodem- en liesbreukmatjes Johnson en Johnson voor de rechter dagen wegens blijvende schade. (2017Z03596)

1
Wat vindt u ervan dat bijna veertig Nederlanders ernstige bijwerkingen hebben van bekkenbodem- en liesbreukmatjes en ten einde raad de fabrikant Johnson&Johnson voor de rechter slepen? (1)

Ik heb kennis genomen van het artikel in de Volkskrant. De beschreven problematiek is bekend. Het is en blijft bijzonder betreurenswaardig dat deze patiënten zulke ernstige klachten hebben nadat bij hen een zogeheten mesh-matje is geïmplanteerd.

2
Wat is uw oordeel over het feit dat er geen adequate maatregelen zijn getroffen voor deze groep gedupeerden en zij daarom ten einde raad een rechtszaak zijn gestart? Wat zegt dit over de manier waarop de overheid in Nederland omgaat met medische letselschade?

Ik kan niet beoordelen of er in dit geval sprake is van inadequate maatregelen. Meer in het algemeen is het mij bekend dat het soms moeilijk is voor patiënten met medische letselschade om een adequate schadevergoeding te krijgen. Bij medische hulpmiddelen speelt daarbij – zie ook het nog immer durende juridische gevecht naar aanleiding van de PIP-borstimplantatencasus – dat niet altijd duidelijk is waar de verantwoordelijkheid van de ene partij ophoudt en die van de ander begint.

In de nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen (die naar verwachting in mei zal worden gepubliceerd) worden de verantwoordelijkheden van marktdeelnemers veel duidelijker benoemd dan voorheen in de richtlijn. Er is  nu expliciet ruimte opgenomen voor aansprakelijkheid. Zo worden de fabrikant en de notified body verplicht maatregelen te nemen om voldoende financiële dekking te hebben ten aanzien van potentiële aansprakelijkheid voor defecte hulpmiddelen. Daarnaast wordt met de nieuwe regelgeving geregeld dat de fabrikant, de importeur en de gemachtigde van de fabrikant (in het geval de fabrikant zich buiten de EU bevindt) hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk zijn in geval van een defect hulpmiddel. Om in geval van geleden schade de patiënt te helpen in het verkrijgen van de benodigde informatie, schrijft de nieuwe Europese wetgeving straks voor dat overheden en toezichthouders hierin ook een rol spelen.

Ook nationaal is, met de volledige inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017, de positie van patiënten met medische letselschade verbeterd. De Wkkgz zet in op patiëntgerichte en laagdrempelige klachtafhandeling. De oproep aan zorgaanbieders is om in een goed gesprek met de cliënt zo snel mogelijk tot een oplossing voor de onvrede te komen. Indien een patiënt daarbij hulp nodig heeft kan deze terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en uiteindelijk bij een geschilleninstantie die een schadevergoeding tot € 25.000 kan toekennen. De IGZ houdt toezicht op de Wkkgz, dus ook op de wettelijke eis dat zorgaanbieders zijn aangesloten bij een geschilleninstantie.

3
Erkent u dat een fonds voor medische missers wenselijk is om ervoor te zorgen dat slachtoffers van medische missers financiële compensatie krijgen? Bent u bereid een dergelijk fonds in het leven te roepen? Kunt u dit toelichten?

De klachten- en geschillenregeling van de Wkkgz is per 1 januari 2017 volledig in werking getreden. De bedoeling is dat hierdoor de afhandeling van medische missers meer cliëntgericht wordt, gericht op snelle oplossing van onvrede. Een fonds zoals voorgesteld door de leden van de SP staat op gespannen voet met de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid zoals die nu bij partijen zijn belegd op grond van de Wkkgz en veldnormen.

4
Wat vindt u ervan dat in Nederland nog jaarlijks 280 bekkenbodemmatjes worden geplaatst, terwijl het risico op bijwerkingen evident is? Is dit volgens u in lijn met het advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), dat er terughoudend moet worden omgegaan met het plaatsen van de matjes? Graag een toelichting. (2)

Bij iedere operatie bestaat een risico op complicaties en bij ieder implantaat kunnen bijwerkingen optreden. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) meldt desgevraagd dat uit onderzoek is gebleken dat meer dan 25% van alle verzakkingsoperaties wordt verricht vanwege een recidief. Volgens Nederlandse, maar ook internationale, richtlijnen is een operatie vanwege een recidief verzakking een indicatie voor het gebruik van een mesh-matje. Zoals ook het artikel in de Volkskrant bericht, wordt in Nederland op dit moment bij slechts 2% van de operaties vanwege een verzakking een matje geplaatst. De cijfers geven geen aanleiding te concluderen dat er niet terughoudend zou worden omgegaan met het plaatsen van matjes. Overigens stelt de NVOG dat het risico op complicaties met de laatste generatie implantaten zeer laag is, en volgens hen vergelijkbaar met operaties zonder gebruik van een implantaat.

5
Kunt u aangeven hoeveel van de matjes die geplaatst worden afkomstig zijn van de fabrikant Johnson & Johnson?

Dat is niet exact te zeggen. De NVOG registreert sinds 2015 systematisch het gebruik van mesh-matjes in hun kwaliteitsregister. De gegevens die daarin zijn opgenomen, en die overigens toegankelijk zijn vanuit het landelijk implantatenregister, zijn dus in historisch perspectief niet compleet. Bovendien implanteren ook andere beroepsgroepen mesh-matjes en deze beroepgsgroepen registreren (nog) niet in een kwaliteitsregister. De Federatie der Medisch Specialisten heeft laten weten dat de verschillende betrokken beroepsgroepen in gezamenlijk overleg zijn zodat op termijn alle chirurgische matjes kunnen worden opgenomen in het landelijk implantatenregister, in navolging van het wetsvoorstel[1] dat ik met uw Kamer op 11 april jl. heb besproken.

6
Acht u het wenselijk dat de bekkenbodemmatjes van Johnson & Johnson nog geplaatst worden, ook nadat de fabrikant in Amerika een schadeclaim heeft uitgekeerd aan gedupeerden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Bij de keuze voor een bepaald implantaat heeft natuurlijk ten eerste de behandelend arts of zorgverlener een belangrijke verantwoordelijkheid, volgend uit zijn wettelijke verplichting tot goed hulpverlenerschap (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst of Wgbo). Uit de Wkkgz volgt daarnaast dat ook de zorgaanbieder aangesproken kan worden op het leveren van goede zorg. Zolang wordt voldaan aan deze geldende wettelijke bepalingen en daaronder hangende normen staat het de zorgverlener en zorgaanbieder verder vrij om elk medisch hulpmiddel in te kopen/toe te passen dat een geldige CE-markering draagt en dus conform de Europese markttoelatingsregels op de markt is. Er dient altijd een zorgvuldige afweging gemaakt te worden wat voor de patiënt in die individuele situatie de beste optie is, rekening houdend met de mogelijke risico’s en rekening houdend met de behandelrichtlijnen. Dit kan betekenen dat gekozen wordt voor matjes van de bij deze casus betrokken fabrikant als besloten wordt dat er geen medisch relevante gronden zijn die gebruik van matjes van deze fabrikant in de weg staan. De patiënt of cliënt moet goed geïnformeerd worden over de behandeling en de mogelijke risico’s van het te implanteren hulpmiddel en gewezen worden op alternatieve behandelingen.

7
Hoe verklaart u dat er in Nederland amper verwijderingsoperaties van matjes worden uitgevoerd? Hoe beoordeelt u de weigering van zorgverzekeraars om verwijderingsoperaties in het buitenland geheel of gedeeltelijk te vergoeden, gezien het feit dat deze operaties in Nederland nauwelijks worden uitgevoerd? Kunt u dit toelichten?

Ik weet niet waarop de uitspraak dat er in Nederland amper verwijderingsoperaties van matjes worden uitgevoerd is gebaseerd. Er zijn in Nederland een paar zorgaanbieders waar implantaten worden verwijderd. De NVOG heeft een overzicht van deze ziekenhuizen, en heeft een hulplijn om patiënten met klachten na een operatie met een implantaat te helpen optimale zorg te vinden. Om een getal te noemen, in het AMC zijn inmiddels 130 verwijderingsoperaties verricht. Patiënten worden in het AMC systematisch gevolgd, om te evalueren hoe succesvol het verwijderen van het implantaat is en om toekomstige patiënten nog beter voor te kunnen lichten over de kansen op succes en de risico’s op complicaties van een dergelijke operatie.

Verwijderingsoperaties worden – indien medisch noodzakelijk – vergoed vanuit het basispakket. Voor intramurale behandeling in het buitenland is toestemming van de zorgverzekeraar nodig. De zorgverzekeraar mag hier voorwaarden aan verbinden. Zoals hierboven aangegeven, zijn in Nederland voldoende mogelijkheden voor verwijderingsoperaties.

8
Erkent u dat de patiënt recht heeft op betere informatievoorziening over de risico’s van bekkenbodemmatjes? Hoe beoordeelt u het feit dat deze informatievoorziening niet op orde is? Kunt u uw antwoord toelichten?

Iedere patiënt heeft recht op goede informatie. De NVOG geeft in reactie aan dat vrouwen die in aanmerking komen voor een mesh-matje zorgvuldig worden geïnformeerd, waaronder over de risico’s, en daarnaast speciaal voorlichtingsmateriaal van de NVOG meekrijgen. Ondanks deze positieve reactie zijn ook mij berichten bekend die erop wijzen dat het niveau van de informatievoorziening door behandelend artsen wisselend kan zijn. Zowel de Wgbo als de Wkkgz stellen reeds eisen aan de informatievoorziening. Verder staat in het eerder genoemde wetsvoorstel met betrekking tot het landelijk implantatenregister de verplichting aan zorgverleners om patiënten schriftelijk van dezelfde implantaatidentificerende informatie te voorzien als de zorgverleners dienen te registreren in het patiëntendossier. De eerder genoemde nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen verplicht voorts fabrikanten van implantaten een implantaatkaart mee te leveren bij het implantaat. Nu deze schriftelijke informatie direct betrekking heeft op een individueel implantaat, ligt het in de rede dat naast de algemene risico’s op complicaties ook de risico’s die bekend zijn over juist dat implantaat met de patiënt besproken worden.

9
Erkent u dat de toelating van medische hulpmiddelen op de markt het best kan verlopen via een onafhankelijke medische hulpmiddelen instantie op Europees niveau? Kunt u dit toelichten?

Het verschuiven van de markttoelatingsbeoordeling naar de overheid of een centrale Europese markttoelatingsinstelling is niet de oplossing voor deze problematiek. De reden hiervoor is primair gelegen in de omstandigheid dat gerandomiseerd klinisch onderzoek van beperkte waarde is als het gaat om het traceren van bijwerkingen vóór de markttoelating (ook al kan het wel van waarde zijn om te toetsen of aan de essentiële eisen ten aanzien van veiligheid en effectiviteit uit de Europese richtlijn en aankomende verordening is voldaan). Bijwerkingen van medische hulpmiddelen, zoals die in het artikel in de Volkskrant genoemd, manifesteren zich immers vaak pas na verloop van tijd en vaak alleen bij patiënten met bepaalde eigenschappen. Het is juist om deze reden dat het Europese markttoelatingssysteem vooral inzet op een systematische bewaking en analyse van signalen over het product na markttoelating gedurende de gehele levenscyclus. Het gaat erom dat signalen die wijzen op mogelijke bijwerkingen zo snel mogelijk boven water komen zodat daar verder onderzoek naar gedaan kan worden.

10
Heeft u onderzocht of er in de Europese Unie (EU) draagvlak bestaat voor het oprichten van een onafhankelijk instituut dat toeziet op toegang van medische hulpmiddelen tot de Europese markt?

Dat heeft de minister inderdaad gedaan, zie de Verzamelbrief VWS van 30 oktober 2015 (34 300 XVI nr. 15). Tijdens het Nederlands voorzitterschap is een politiek akkoord gesloten over de nieuwe verordening voor medische hulpmiddelen. De Raad van ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben daarmee uitgesproken dat zij geloven in behoud van de principes en verantwoordelijkheidstoedeling van het huidige systeem en inzetten op versterking van dat systeem door verbetermaatregelen bijvoorbeeld ten aanzien van klinische expertise, samenwerking en toezicht.

(1) Kamerstukken 34483

(2) De minister wil hieraan bijdragen door de oprichting van een expertisecentrum voor bijwerkingen van implantaten bij het RIVM. Daarover wordt u nog voor de zomer nader bericht.

(3) Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Patiëntveiligheid van 8 oktober 2015 (Kamerstuk 31 016, nr. 89)

NIEUWS maart 2017

Kamervragen over matjes (mesh) door Renske Leijten en Henk van Gerven van de SP

Op 8 maart 2017 hebben de leden Leijten en Van Gerven van de SP Kamervragen gesteld aan de aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit naar aanleiding van berichten in de media (Telegraaf en Volkskrant) over de (om te beginnen) veertig Nederlanders die de Amerikaanse fabrikant van bekkenbodem- en liesbreukmatjes Johnson en Johnson voor de rechter dagen wegens blijvende schade http://www.telegraaf.nl/gezondheid/27711387/__Rechtszaak_om_bekkenbodemmatjes__.html en http://www.volkskrant.nl/wetenschap/nederlandse-patienten-klagen-amerikaanse-maker-van-protheses-aan~a4469966/.
De Kamervragen van Renske Leijten en Henk van Gerven vind je via de link https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z03596&did=2017D07390

Voorlopig worden hun vragen nog niet beantwoord. Op 30 maart 2017 is uitstel verleend: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D08800

NIEUWS februari 2017

Stichting Geboortebeweging in opmars

Vandaag waren twee dames van de nieuwe (zeer actieve) stichting “Geboortebeweging” http://geboortebeweging.nl/wat-is-obstetric-violence/ te horen op NPO 1 http://www.nporadio1.nl/…/396899-geboortebeweging-komt-met-…

GeboortebewegingZwartboek
Duizenden Nederlandse vrouwen hebben de zorg rondom hun zwangerschap en bevalling als bijzonder negatief ervaren. Op Facebook deelden deze vrouwen hun ervaringen, die werden gebundeld in een zwartboek, en dat is vandaag door “Geboortebeweging” overhandigd aan Linda Voortman van GroenLinks.

Brief Minister Schippers
Ook ontving Minister Schippers eerder deze week een brief van stichting Geboortebeweging over de slechte zorg rondom zwangerschap en bevalling, met o.m. de vraag om onderzoek te (laten) doen http://geboortebeweging.nl/…/Stichting-Geboortbeweging_-Bri…

Waarom is deze ontwikkeling voor de bekkenbodemmatjes(en -bandjes)slachtoffers zo belangrijk?
Voor onze lotgenotes is een slecht begeleide bevalling vaak de aanleiding geweest voor de verzakkingsperikelen van daarna. De “noodzaak” om op enig moment een kunststof matje of bandje te implanteren is vaak ontstaan na een slecht begeleide bevalling waarbij schade ontstond.

Oproep
MeshedUp roept haar lotgenoten op hun bevallingsverhaal te delen, gekoppeld aan de verstrekkende gevolgen van het implanteren van een mesh (matje of bandje) die geïmplanteerd “moest” worden om de schade te verhelpen.
info@meshedup.eu

NIEUWS januari 2017

Pim Sonnenberg  begint de petitie “Laat het ziekenhuis hersteloperaties van implantaten betalen”

Op 27 januari 2017 is de Amsterdamse Pim Sonnenberg (slachtoffer liesbreukmatje) een petitie begonnen (https://ziekenhuismoethersteloperatiebetalen.petities.nl/) om voor elkaar te krijgen dat ziekenhuizen die implantaten inbrengen ook verantwoordelijk zullen worden gesteld voor de kosten, als het implantaat er weer uit moet, of er anderszins een herstelingreep moet worden uitgevoerd.
Nu is de situatie nog zo dat,  naast alle ellende, patiënten óók nog worden veroordeeld tot het levenslang betalen van allerlei kosten en dat wil Pim veranderen

Op maandag 30 januari zal Avro Tros Radar aandacht besteden aan deze petitie https://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?t=168767

NIEUWS januari 2017

Slachtoffer liesbreukmatje ontmoet dokter Koch

Pim Sonnenberg leeft met chronische pijn na een liesbreukoperatie met matje. Hij deelde na een ontmoeting met dokter Koch zijn pijnlijke ervaringen met liesbreukmatjes.

 

 

 

 

NIEUWS januari 2017

Bezoek van dokter Koch aan Amsterdam was een succes

Op 21 januari 2017 bracht de vermaarde Duitse chirurg dokter Koch een bezoek aan Amsterdam. Tientallen patiënten en een delegatie van MeshedUp hadden een ontmoeting met hem.

Zorgen over het gebruik van mesh
Dokter Koch is gespecialiseerd in liesbreuken en hij is een van de weinige chirurgen wereldwijd die er volmondig voor uit durft te komen geen voorstander te zijn van matjes. Hij is lid van een internationale groep van artsen die zich openlijk zorgen maakt over het gebruik van meshes bij liesbreuken.

Dokter Koch herstelt liesbreuken met eigen weefsel. In toenemende mate verwijdert hij ook polyproplene liesbreukmatjes bij patiënten. Buiten hem zijn er in Duitsland (in München en Berlijn) nog twee chirurgen die geen voorstanders zijn van mesh, te weten dokter Musser en dokter Lorenz.

Eigen weefsel
Een team van tien artsen wereldwijd zet zich in om operaties met eigen weefsel terug te brengen als standaard ingreep (in plaats van opereren met matje). Dokter Koch maakt deel uit van dit team. Deze groep artsen buigt zich ook nadrukkelijk over de problematiek van chronische pijnklachten na het implanteren van mesh en hoe hier mee om te gaan.

Harvardpublicatie
Over acht weken komt er, tijdens de Boston Consensus Meeting, een Harvardpublicatie uit van de bevindingen van deze groep internationale artsen. Deze publicatie zal met name gaan over onjuistheden in de literatuur en in de wetenschappelijke onderzoeken van de laatste jaren. Met de publicatie wil de groep aantonen dat zéker niet bij iedereen mesh zou moeten worden gebruikt. Artsen zouden meer rekening moeten houden met individuele risicofactoren en met afmeting- en lokalisatie van de hernia. Tot nu toe is dat onvoldoende (of niet) gedaan.

Explanteren van matjes

Samen met een andere arts heeft Koch inmiddels meer dan 200 matjes geëxplanteerd. Zijn inschatting is dat hierna bij 50% van de gevallen genezing is bewerkstelligd; 40% voelt zich veel beter. Helaas gaat het met 2% (na een periode van een jaar) veel slechter dan vóór de herstelingreep en bemerkt de rest geen verandering.

Pathologisch onderzoek

Verwijderd materiaal wordt door Koch en consorten naar de Universiteit van Toronto gestuurd voor pathologisch onderzoek. Daaruit is al gebleken dat er nieuwe zenuwuitlopers de mesh ingegroeid zijn. Mensen met pijn hebben een continue ontstekingsreactie; dit zou de reden kunnen zijn voor het zogenaamde ASIA syndroom.

Chronische pijn en het herstel ervan
Er zijn veel discussies in de medische wereld over chronische pijn. Het doorsnijden van zenuwen helpt voor een maand of drie, maar dat heeft eigenlijk weinig zin omdat de zenuwen weer aangroeien. Daarmee is ook de pijn dan weer terug.
Het explanteren van liesbreukmeshes geeft een beter resultaat. Dr. Koch heeft van patiënten gehoord dat twee weken na het explanteren, het nachtzweten, de spierpijn en de moeheid verdwijnen. Het is belangrijk dat de focus ligt op het verwijderen van de mesh, dan is er kans op herstel. Pas daarna kunnen eventueel nog zenuwen doorgesneden worden.

Voorkomen van complicaties en klachten

Koch is van mening dat complicaties en klachten simpel te voorkomen zijn door het niet plaatsen van mesh. Matjes zijn de laatste 20 jaar over de hele wereld geplaatst en nu pas leren we, volgens Koch, de lessen; er is onvoldoende nagedacht over het gebruik van niet-lichaamseigen materiaal en het beoordelen of de patiënt wel geschikt is voor de te verrichten ingreep. Koch heeft in zijn loopbaan nog geen patiënt gezien waarvan hij zegt dat er een noodzaak was om mesh te gebruiken.

Training
In zijn kliniek in Cottbus behandelt Koch veel jonge professionele sporters. Bij slechts 15% van zijn patiënten opereert hij; bij de rest is het pijnprobleem met de juiste training op te lossen.

Op 18 februari zal dokter Koch opnieuw Nederland bezoeken. Hij ontvangt dan mensen met liesbreuken en patiënten met problemen na het implanteren van liesbreukmatjes.

 

NIEUWS januari 2017

Professor Koch ontmoet Nederlandse liesbreukpatiënten in Amsterdam op 21-01-2017

Graag wil ik namens biohernia (de Nederlandse contactpersoon van de Duitse professor Koch) het volgende aan u doorgeven:

Professor Koch komt naar Nederland

Op 21 Januari 2017 komt de Duitse liesbreukspecialist dokter Koch, bekend van de Radar uitzending over liesbreukmatjes van 21 maart jl. (http://radar.avrotros.nl/…/gemi…/21-03-2016/liesbreukmatjes/) naar Nederland, onder andere om zijn Nederlandse patiënten van het afgelopen jaar nazorg te bieden.
Tijdens deze bijeenkomst bent ook u van harte welkom om onder het genot van een hapje en drankje vragen te stellen aan dokter Koch, of aan een van de patiënten die al een (herstel)operatie bij dokter Koch heeft ondergaan.

Professor Koch is een toonaangevende chirurg op het gebied van liesbreuken, die al jaren strijdt tegen het gebruik van matjes. Vanuit zijn kliniek in Cottbus, Duitsland voert hij liesbreukoperaties uit zonder matjes bij onder andere professionele voetballers en verwijdert hij vaak ook succesvol pijnlijke liesbreukmatjes.

Het adres waarop professor Koch op zaterdag 21 januari 2017 van 14.00 uur – 18.00 uur liesbreuk(matjes)slachtoffers zal ontvangen, c.q. toespreken, is:
Andaz Hotel Amsterdam https://amsterdamprinsengracht.andaz.hyatt.com/…/…/home.html
Prinsengracht 587
1016 HT Amsterdam

Diner
Voor velen is de afstand naar Amsterdam groot. Daarom bent u van harte welkom om uw avond af te sluiten met een diner (tegen een korting van 20%) bij het gezellige Italiaanse restaurant Casa di Leo (https://www.iens.nl/restaurant/casa-di-leo/252923) in de buurt van het Leidseplein in Amsterdam.

Aanwezigheid
I.v.m. het plannen van het evenement vraagt biohernia, de organisator van het treffen met professor Koch, u uw deelname door te willen geven. Stuur a.u.b. daartoe een email aan info@biohernia.com, met als onderwerp ‘’aanwezig’’. Wilt u ook uw naam en telefoonnummer doorgeven, alsmede met hoeveel personen u komt?

NIEUWS december 2017

Stichting MeshedUp zoekt dringend een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Liefst gezonde fitte mensen. Bijvoorbeeld 60-plussers, of mensen met tijd.
Vinden wij deze mensen niet dan zal de stekker eruit moeten.
Wij, patiënten, kunnen dit niet meer alleen!

bestuurslidMocht je mensen kennen die aan bovenstaande voldoen of dankzij andere bijzondere kwaliteiten uitermate geschikt zouden kunnen zijn voor een bestuursfunctie bij onze stichting, laat ze dan alsjeblieft een mail sturen naar info@meshedup.eu.
Het zou eeuwig zonde zijn als al het werk dat is verzet in de afgelopen 8 jaar, niet zal kunnen worden voortgezet.